Hê-bơ-rơ 7:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
lập nên không theo luật lệ của điều răn xác thịt, nhưng theo quyền phép của sự sống chẳng hay hư hay hết.