Hê-bơ-rơ 4:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, nếu Giô-suê đã cho họ yên nghỉ, thì chắc sau không còn nói về một ngày khác nữa.