Hê-bơ-rơ 3:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Ngài đã được xưng là đáng vinh hiển cao trọng hơn Môi-se, chẳng khác nào thợ cất nhà được tôn trọng hơn chính cái nhà.