Hê-bơ-rơ 3:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
trong khi còn nói rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, Thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn.