Hê-bơ-rơ 2:18 - Bản dịch Truyền thống
Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.