Hê-bơ-rơ 2:12 - Bản dịch Truyền thống
khi Ngài có phán: Tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi; Và ngợi khen Chúa ở giữa hội.