Hê-bơ-rơ 2:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh, đều bởi một Cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em,