Hê-bơ-rơ 13:8 - Bản dịch Truyền thống
Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.