Hê-bơ-rơ 13:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết.