Hê-bơ-rơ 13:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúng ta có một cái bàn thờ, phàm kẻ hầu việc trong đền tạm không có phép lấy gì tại đó mà ăn.