Hê-bơ-rơ 12:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.