Hê-bơ-rơ 12:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.