Hê-bơ-rơ 12:29 - Bản dịch Truyền thống
vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.