Hê-bơ-rơ 12:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lại cảnh trạng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: Ta thật sợ sệt và run rẩy cả người.