Hê-bơ-rơ 12:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng nói kinh khiếp đến nỗi ai nghe đều nài xin đừng nói với mình nữa;