Hê-bơ-rơ 12:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy coi chừng, trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng.