Hê-bơ-rơ 11:31 - Bản dịch Truyền thống
Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám.