Hê-bơ-rơ 11:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được.