Hê-bơ-rơ 11:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bởi đức tin, Giô-sép lúc gần qua đời nói về việc con cháu Y-sơ-ra-ên sẽ đi ra, và truyền lịnh về hài cốt mình.