Hê-bơ-rơ 11:19 - Bản dịch Truyền thống
Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại; cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình.