Hê-bơ-rơ 10:38 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào.