Hê-bơ-rơ 10:38 - Bản dịch Truyền thống
Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào.