Hê-bơ-rơ 10:24 - Bản dịch Truyền thống
Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành;