Hê-bơ-rơ 10:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài,