Hê-bơ-rơ 10:14-18 - Bản dịch Truyền thống
14
Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời.
15
Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy; vì đã phán rằng:
16
Chúa phán: Nầy là giao ước ta lập với chúng nó Sau những ngày đó, Ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó Và ghi tạc nơi trí khôn,
17
Lại phán: Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa.
18
Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa.