Hê-bơ-rơ 1:6 - Bản dịch Truyền thống
Còn khi Ngài đưa Con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng: Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy Con.