Tít 3:10 - Bản dịch Truyền thống
Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ,