2 Ti-mô-thê 4:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy cố gắng đến cùng ta cho kíp;