2 Ti-mô-thê 4:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi.