2 Ti-mô-thê 4:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chỉ có một mình Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm.