2Ti-mô-thê 4:11 - Bản dịch Truyền thống
Chỉ có một mình Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm.