2 Ti-mô-thê 3:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành,