2 Ti-mô-thê 2:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
vì Tin Lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội; nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu.