2 Ti-mô-thê 2:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy nhớ rằng Đức Chúa Jêsus Christ, sanh ra bởi dòng vua Đa-vít, đã từ kẻ chết sống lại, theo như Tin Lành của ta,