2 Ti-mô-thê 2:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật,