2 Ti-mô-thê 2:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị; nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta;