1Ti-mô-thê 6:7 - Bản dịch Truyền thống
Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.