1 Ti-mô-thê 6:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, sự tôn kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn.