1 Ti-mô-thê 4:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con.