1Ti-mô-thê 4:15 - Bản dịch Truyền thống
Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con.