1 Ti-mô-thê 4:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhơn hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy.