1 Ti-mô-thê 3:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội thánh của Đức Chúa Trời?