1 Ti-mô-thê 3:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ nầy,