1 Ti-mô-thê 3:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm.