1 Ti-mô-thê 2:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, ta muốn những người đờn ông đều giơ tay tinh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ.