1Ti-mô-thê 2:6 - Bản dịch Truyền thống
Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ay là lời chứng đã làm đúng kỳ₫