1 Ti-mô-thê 2:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.