1Ti-mô-thê 2:14 - Bản dịch Truyền thống
Lại không phải A-đam bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi.