1Ti-mô-thê 2:13-14 - Bản dịch Truyền thống
13
Vì A-đam được dựng nên trước nhứt, rồi mới tới Ê-va.
14
Lại không phải A-đam bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi.