1Ti-mô-thê 2:1 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người,