1Ti-mô-thê 1:5 - Bản dịch Truyền thống
Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra.