1 Ti-mô-thê 1:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay đó là điều đạo Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta.