2Tê-sa-lô-ni-ca 3:7 - Bản dịch Truyền thống
Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi; vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em,