2Tê-sa-lô-ni-ca 3:3 - Bản dịch Truyền thống
Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi Ac giả.